SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from Fedora 28 xcftools-1.0.7-18.fc28.i686.rpm

xcf2png

Section: (1)
Updated: 2006-02-12
Index 

NAVN

xcf2png - oversæt xcf-filer til png-format 

OVERBLIK

xcf2png [ flag ] filnavn [ lagnavne ] 

BESKRIVELSE

xcf2png er et kommandolinjeværktøj til at fladgøre ogkonvertere billedfiler i gimp(1)s interne format XCF tildet generelle billedformat png.Det kræver ikke at Gimp selv er installeret. 

ALMINDELIGE FLAG

-A, --force-alpha
Konstruér en triviel gennemsigtighedskanal selvom billedet erfuldstændig ugennemsigtigt.
-b farve, --background farve
Giv gennemsigtige partier af billedet denne farve.Baggrundsfarven kan angives hexadecimalt som #rrggbb eller#rgb, eller med et X11-farvenavn (sidstnævnte virker kunhvis der kan findes en database med farvenavne i en standardplacering).
-c, --color, --colour
Brug RGB-format for uddata selvom der er mere kompaktealternative formater.
-C, --autocrop
Placer det konvertede område af billedet til så det netop dækker allede synlige (eller valgte) lag.Billedet kan blive større eller mindre end lærredet, afhængigt afde synlige lags størrelse og placering.(Bemærk at tilskæringen ikke tager hensyn tilindholdet af lagene).
Normalt vil det konverterede område være det samme som XCF-lærredet.
-D, --dissolve
Foretag et "opløs"-skridt for at udrydde delvis gennemsigtighedi det fladgjorte billede.Hvis -b-flaget også gives, sker dette før baggrundsfarven påføres.
-f, --full-image
Start med at fladgøre hele billedet til RAM, og analysér så billedetfør detaljerne i uddataformatet bliver besluttet (fx om gråtonerer tilstrækkeligt til at repræsentere billeder).Hvis dette flag ikke gives, vil programmet nøjes med at fladgøreen enkelt række "fliser" (af højden 64 pixels) ad gangen.
-g, --gray, --grey
Repræsentér uddata som gråtoner selv hvis det er rent sort/hvidt.Stop med afslutningskode 103 hvis der mødes nogen farvede pixels.Dette bliver valgt automatisk hvis uddatafilens navn ender på .pgm.
-G, --for-gif
Påstå at der ikke er nogen delvist gennemsigtige pixels i uddata(hvilket muliggør en effektivere repræsentation af gennemsigtighedi uddata).Stop med afslutningskode 102 hvis der alligevel findes nogendelvist gennemsigtige pixels.Hvis -b-flaget også gives, handler denne test om om der erdelvist gennemsigtige pixels over den angivne baggrund.
-h, --help
Udskriv en oversigt over flag og kommandolinjesyntaks,og afslut med kode 0.
-j, --bzip
Gør det samme som -Z bzcat.Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med bz2.
-o filnavn, --output filnavn
Skriv det konverterede billede til filnavn i stedet fortil standarduddata.
-O x,y, --offset x,y
Forskyd det konverterede billede fra det øverste venstrehjørne af XCF-lærredet. Bruges normalt sammen med -S.
-S bxh, --size bxh
Beskær det konverterede billede til bredde b og højde b.
-T, --truecolor
Brug fuldt RGB-farverum til at fladgøre indekserede billeder.Hvis dette flag ikke gives, vil xcf2png efterligne Gimps nuværendeprincip, hvor gennemsigtigheden af hver pixel afrundes til enten"helt gennemsigtig" eller "helt ugennemsigtig", og fortolke allelagtilstande som Normal.
-u, --utf8
Brug den rå UTF-8-repræsentation fra XCF-filen til at sammenligneog vise lagnavne.Normalt forsøger programmet at transkribere lagnavnene til dettegnsæt der angives af lokalitetsinstillingen.
-v, --verbose
Giv fremgangsbeskeder til standardfejl undervejs.
-V, --version
Skriv versionsnummeret for xcftools til standarduddata,og afslut med kode 0.
-z, --gzip
Gør det samme som -Z zcat.Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med gz.
-Z kommando, --unpack kommando
Angiv en kommando som inddatafilen skal behandles af før den kanfortolkes som XCF-fil. Kommandoen bliver startet som kommandofilnavn, og skal skrive sit resultat til standarduddata.Bemærk at kommando ikke kan indeholde argumenter.Hvis filnavnet ender på gz eller bz2, vil et udpakkeprogramblive valgt automatisk; dette kan slås fra ved at angive-Z cat (hvilket bliver optimeret så der ikke faktisk bliverstartet end cat(1)-proces).Visse grupper af flag udelukker gensidigt hinanden.I hver af de følgende grupper vil det sidst givne flag vinde:
1)
-A og -b.
2)
-g og -c.
3)
-D og -G.
4)
-j, -z og -Z.
5)
-C og -O/-S.
 

VALG AF LAG

Hvis kommandolinjen ikke indeholder noget lagnavn, bliveralle de synlige lag i XCF-filen fladgjort til et enkeltuddatabillede.Man kan også vælge de lag der skal kombineres, udtrykkeligt vedat angive deres navne som selvstændige kommandolinjeargumenterefter navnet på inddatafilen. I det tilfælde vil uddatakun indeholde de angivne lag. Lagene vil blive kombineret i denrækkefølge de står på kommandolinjen, med det lag der står længsttil venstre, som det "nederste" - det vil sige at den indbyrdesposition i XCF filen ikke betyder noget.De følgende flag kan gives efter et lagnavn for at tilsidesættelagets globale egenskaber:
--mask
Aktivér lagmasken.
--mode mode
Vælg lagtilstanden (fx Normal eller LægTil).
--nomask
Deaktivér lagmasken.
--opacity n
Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt)til 255 (helt ugennemsigtig).
--percent n
Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt)til 100 (helt ugennemsigtig).
 

AFSLUTNINGSKODER

Her er de mulige afslutningskoder fra xcf2png:
0
Alt OK
20
Gal kommandolinjesyntaks, herunder ukendte farvenavne i-B (eller farvenavnsdatabasen mangler).
21
Den angivne XCF-fil findes ikke eller kan ikke læses.
22
Et lag der angives på kommandolinjen findes ikke, eller--mask-flaget er anvendt på et lag der ikke har nogen lagmaske.
102
-G-flaget er givet, men billedet indeholder delvist gennemsigtigepixels.
103
-g-flaget er givet, men billedet indeholder farvede pixels.
123
XCF-filen indeholder egenskaber som xcftools ikke forstår.(Der er så vidt vides ingen måde at få Gimp til at skriveen XCF-fil som medfører denne aflutningskode. Lad venligstforfatteren vide det hvis du opdager én).
125
XCF-filen er beskadiget eller ugyldig.
126
Det lykkedes ikke at udføre udpakkeprogrammet (eller det blev dræbtundervejs).
127
Uventet I/O-fejl, interne fejl og lignede "umulige" situationer.Hvis et udpakkeprogram stopper med en fejlkode, bliver dennekode også xcf2pngs afslutningskode.
 

FEJL OG BEGRÆNSNINGER

Når flere delvist gennemsigtige lag skal kombineres, bliverpixelværdierne kombineret uden gammakorrektion. (Sådan gør Gimpdet også). Ved kombinationen vil der uvægerligt opstå mindreafrundingsfejl - nogen gange giver xcf2png andre fejl endGimp selv, især når der er tale om mere end to lag, ellerved nogen af de mere eksotiske lagtilstande.Disse forskelle er normalt ikke synlige.Flydende markeringer bliver p.t. ikke behandlet korrekt.Der er sikkert også andre fejl som viser sig i særlige situationer.Hvis du finder en, så vær rar at fortælle forfatteren om den. 

FILER

/etc/X11/rgb.txt
/usr/share/X11/rgb.txt
/usr/lib/X11/rgb.txt
Database med farvenavne der forstås af -b.
 

FORFATTER

xcf2png og denne manualsideer skrevet af Henning Makholm <henningAATTmakholm.net>. 

SE OGSÅ

xcfinfo(1), xcf2pnm(1)


 

Index

NAVN
OVERBLIK
BESKRIVELSE
ALMINDELIGE FLAG
VALG AF LAG
AFSLUTNINGSKODER
FEJL OG BEGRÆNSNINGER
FILER
FORFATTER
SE OGSÅ

This document was created byman2html,using the manual pages.